Shecrets

Handmade lingerie to #ImpressYouself

LADIES WHO LEAN CLUB Ladies Who Lean là cộng đồng Instagram được thành lập bởi Shecrets. Đây là nơi chia sẻ các câu nói, lời khuyên truyền cảm hứng và cổ vũ các bạn nữ vươn lên trong cuộc sống. Vươn lên không có nghĩa chỉ làm những việc lớn, đôi khi chỉ cần làm một điều mới để khiến bản thân tốt hơn mỗi ngày cũng là nỗ lực vươn lên. Vì điều khiến bạn hạnh phúc, tự tin mới là điều quan trọng. Xã hội và đám đông hô hào gì không quan trọng. #TogetherWeLean #LadiesWhoLean JOIN THE COMMUNITY